Zen Stúdió KFT.

Végfelhasználói licencszerződés

UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2022. május 24.

Fontos: Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a szerződést.
Jelen Végfelhasználói licencszerződés 21. pontjában kötelező érvényű választottbírósági kikötés és a csoportos keresetről való lemondás található. Amennyiben Ön az Egyesült Államokban él, ez a pont kihat a velünk esetlegesen felmerülő jogvitái rendezésének módjára vonatkozó jogaira.
Kérjük, olvassa el figyelmesen.

Jelen Végfelhasználói licencszerződés (a „Szerződés”) a Zen Stúdió által kiadott vagy fejlesztett valamennyi videojáték-szoftveralkalmazásra (beleértve a játékmezőt vagy más játékelemeket elektronikus képernyőn megjelenítő fizikai flipperkészülékeket is), a Zen Stúdió jelenlegi weboldalaira (mai állapot szerint: https://zenstudios.com/, https://www.pinballfx.com/, https://www.bethesdapinball.com/, https://www.castlestorm.com/, https://www.dreadnautical.com/, https://www.infiniteminigolf.com/, https://www.kickbeat.com/, https://www.operenciarpg.com/, https://www.planetminigolf.com/, https://www.southparkpinball.com/, https://www.starwarspinball.com/, https://www.zen.us/, https://www.zenpinball.com/, https://www.marvelpinball.com/), valamint a Zen Stúdió Kft. által a Zen Stúdió által kiadott vagy fejlesztett videojáték-szoftveralkalmazásokkal kapcsolatosan nyújtott szolgáltatásokra és a Zen Stúdió által ehhez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásokra (együttesen: „Szolgáltatás(ok)”) vonatkozik, amelyet a Zen Stúdió Kft. biztosít („Zen Stúdió”).

 1. Egyes Zen Stúdió által fejlesztett szoftveralkalmazásokat harmadik fél ad ki, és ezekre a harmadik fél végfelhasználói licencszerződése vagy egyéb feltételek vonatkoznak. Ezek nem képezik a „Szolgáltatás” részét. A feltételek elfogadása

A Szolgáltatás használatával Ön elfogadja a következőket:

 1. Ön megértette és elfogadja, hogy jelen Szerződés egy jogilag kötelező erejű megállapodás, amely egy írásban készített, aláírt szerződéssel egyenértékű;
 2. Ön köteles a Szolgáltatást a hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően, és a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően használni, amelyet a Zen Stúdió időről időre módosíthat; és
 3. Ön jelen Szerződést és annak feltételeit tudomásul veszi és elfogadja, azokat kézhez vette, valamint tudomásul veszi és kijelenti, hogy ehhez a Szerződéshez hozzáfér.

A Zen Stúdió fenntartja a jogot arra, hogy jelen Szerződést bármikor frissítse vagy módosítsa oly módon, hogy a Szerződés legújabb változatát a weboldalunkon az új hatálybalépés napjának megjelölésével közzéteszi. Valamennyi ilyen módosítás annak hatálybalépési napján lép életbe.

Amennyiben ilyen Szerződésmódosítást teszünk közzé, és Ön ezt követően folytatja a Szolgáltatás használatát, az azt jelenti, hogy Ön ezeket a módosításokat elfogadta. Amennyiben nem fogadja el jelen Szerződés feltételeit, kérjük, hagyjon fel a Szolgáltatás bármilyen további használatával.

 1. A Zen Stúdió által Önnek nyújtott felhasználási engedély (licenc)

A Zen Stúdió egy, nem kizárólagos, nem átruházható és korlátozott személyes licencet nyújt a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez és használatához. Ennek a licencnek a feltétele, hogy Ön folyamatosan betartsa jelen Szerződés feltételeit. Ön nem jogosult arra, hogy a Szolgáltatást bérbe adja, tartós bérletbe adja, kölcsön adja, átruházza, tovább terjessze vagy alengedélybe adja. Ha Ön a Szolgáltatás bármely részét tartalmazó eszközt értékesít vagy más módon ruház át, el kell távolítania az ilyen eszközről a Szolgáltatást, mielőtt ezt megtenné. Ön nem jogosult arra, hogy a Szolgáltatásnak, vagy bármely elemének, a forráskódját lemásolja, visszafejtse, visszafordítsa, elemeire bontsa, megkísérelje megismerni, a Szolgáltatás, vagy bármely elemének származékos műveit módosítsa vagy ilyet hozzon létre, (kivéve abban az esetben és olyan mértékben, amikor és amilyen mértékben a fenti korlátozás valamelyikét hatályos jogszabály tiltja, vagy amilyen mértékben a Szolgáltatás bármely nyitott forráskódú elemére vonatkozó felhasználási feltételek azt lehetővé teszik).

A Szolgáltatásnak részét képezhetik a Szolgáltatáshoz való hozzáférést ellenőrző, jogosulatlan másolatok készítését megakadályozó, vagy a jelen végfelhasználói licencszerződés által biztosított jogok és engedélyek bárki általi túllépését egyéb módon megakadályozni célzó intézkedések. Csak az érvényes licenccel rendelkező Szolgáltatással lehet hozzáférni az online szolgáltatásokhoz és letölteni a frissítéseket és javításokat. Ön nem akadályozhatja az ilyen, a hozzáférést korlátozó intézkedések működését, illetve nem tehet kísérletet ezen biztonsági intézkedések kikapcsolására vagy megkerülésére. Amennyiben a technikai védelmi intézkedéseket kikapcsolja, vagy azokat más módon befolyásolja, a Szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

BÁRMILYEN KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS KIZÁRVA. A kereskedelmi felhasználás többek között a Szolgáltatások és a kapcsolódó anyagok Ön vagy bármely harmadik személy általi marketing, promóciós, értékesítési célú használatát és/vagy hasznosítását, valamint a nyújtott termék vagy szolgáltatás bármilyen más kereskedelmi felhasználását jelenti. A fenti korlátozások szerint jelen végfelhasználói licencszerződés nem vonatkozik a Szolgáltatások kereskedelmi célra történő biztosítására, továbbá a Zen Stúdió fenntartja kizárólagos jogát, hogy bármely harmadik fél számára saját, kizárólagos döntése alapján kereskedelmi licencet adjon (beleértve többek között a helyhez kötődő engedély megadását harmadik fél részére). Amennyiben tájékoztatást szeretne a Szolgáltatások és a kapcsolódó anyagok kereskedelmi célú felhasználását lehetővé tevő engedélyre vonatkozóan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail-címen: eula@zenstudios.com.

 1. A Zen Stúdió üzenetei

Ön tudomásul veszi, hogy a Zen Stúdió a Szolgáltatáson keresztül vagy e-mailben üzleti vonatkozású értesítéseket küldhet Önnek, például termék- vagy más bejelentéseket, és adminisztratív értesítéseket. Ön elfogadja, hogy az ilyen értesítések nem minősülnek „kéretlen kereskedelmi célú e-mail-hirdetésnek” és Ön beleegyezik ezek fogadásába.

Az üzleti vonatkozású e-mail-üzenetekben a leiratkozásra vonatkozó információ található.

 1. Harmadik felek platformjai

A harmadik felek platformjai, vagy azok tulajdonosai, még abban az esetben sem részes felei jelen Szerződésnek, ha a Szolgáltatást harmadik fél, például a Valve Steam, a Sony PlayStation Store, a Microsoft Xbox, az Apple App Store, a Google Play Store vagy más platformokon (külön-külön: „Harmadik fél platformja”) keresztül vásárolta meg, vagy licencelte.

 1. Az Ön fiókja
  1. Fiók létrehozása. Bizonyos játékok, vagy a Szolgáltatás bizonyos részeinek használatához szükség lehet arra, hogy regisztráció útján Fiókot hozzon létre. Fiókot kizárólag abban az esetben hozhat létre, ha Ön nem kiskorú a saját joghatósága területén. Ha a joghatósága területén Ön kiskorú, a szülője vagy gondviselője hozhat létre Fiókot nálunk annak érdekében, hogy Ön a Szolgáltatáshoz hozzáférhessen és használhassa azt.

   Fiókot a Szolgáltatásban megtalálható regisztrációs űrlap kitöltésével hozhat létre, vagy, bizonyos esetekben, egy harmadik fél platformján levő fiókját kapcsolhatja hozzá a Szolgáltatáshoz. A Fiókjában történő tevékenységért kizárólag Ön tartozik felelősséggel. Ön vállalja, hogy a Fiókja és az eszközei biztonságát megőrzi, és haladéktalanul értesíti a Zen Stúdiót amennyiben a Fiókja biztonsága sérül, vagy azt jogosulatlanul használták.
  2. Az adatok pontossága. A Fiók létrehozása során Ön vállalja, hogy érvényes e-mail-címet és a Fiókjára vonatkozóan pontos adatokat ad meg. Ön vállalja, hogy ezeket az információkat folyamatosan frissíti, hogy azok mindig pontosak legyenek.
  3. A Fiók felfüggesztése. A Zen Stúdió, saját döntése alapján, felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön Fiókját vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférését, amennyiben a magatartása, saját döntésünk alapján, nem felel meg jelen Szerződésnek, vagy bármely más okból.
  4. Az Ön felhasználóneve. A Zen Stúdiónak jogában áll arra kényszerítenie Önt, hogy a képernyőn megjelenített bármely nevét megváltoztassa, ha az (i) egy másik személy neve, annak a személynek a megszemélyesítése céljával, (ii) harmadik fél jogait tartalmazza, megfelelő felhatalmazás nélkül, vagy (iii) a Zen Stúdió a közösségi normák alapján nem tartja azt elfogadhatónak.
  5. A magánélet védelme a Fiókban. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatásban vagy azon keresztül más felhasználókkal folytatott interakciói során nem várható el a magánélet védelme. Továbbá Ön elfogadja, hogy a Fiókjából küldött bármely üzenethez vagy kommunikációhoz – történjen az chat, fórum, felhasználók közötti közvetlen kommunikáció során, vagy egyéb módon – a Zen Stúdió hozzáférhet, azt a saját belátása alapján többszörözheti, terjesztheti. A Zen Stúdió teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel és egyéb kormányzati szervezetekkel a Szolgáltatás tartalmának rendészeti ellenőrzésében.
  6. Fiókvásárlás és -átruházás tilalma. Fiókot nem vásárolhat, adhat el, azzal kereskedhet, illetve nem tehet kísérletet arra, hogy Fiókot vásároljon, adjon el, azzal kereskedjen. A Szolgáltatásban megjelenő valamennyi tartalom, beleértve ebbe a Fiókokat is, a Zen Stúdió tulajdonában áll, illetve arra a Zen Stúdió licenc alapján vagy egyéb módon jogosult.
  7. Közösségi média. Ha Ön valamely közösségimédia-oldalon regisztrált felhasználó, lehetséges, hogy összekapcsolhatja a közösségi média fiókját és a Fiókot (ha az érintett Fiókon ez a funkció be van kapcsolva). Amennyiben ezt megteszi, a közösségi média adatait felhasználhatja a közösségi médián meglévő „ismerősei” megtalálására, illetve az „ismerősei” felhasználhatják saját közösségi média adataikat arra, hogy Önt megtalálják a Fiókján.
 2. Az Ön Tartalma és magatartása
  1. Az Ön Tartalma. „Tartalom” minden közlés vagy mindennemű anyag, amelyet e-mailben, levélben vagy egyéb módon továbbít a Zen Stúdió részére, vagy amelyet a Szolgáltatásban vagy annak felhasználásával nyilvánosságra hoz, beleértve ebbe az üzeneteket, megjegyzéseket, fényképeket, azonnali üzeneteket, e-maileket, hangfelvételeket, adatokat, kérdéseket, visszajelzést vagy javaslatokat.

   A Zen Stúdió nem tulajdonosa a felhasználói Tartalomnak. Amennyiben Tartalmat tesz közzé, nyilatkozik arról, hogy (i) Ön a Tartalom tulajdonosa, vagy rendelkezik a megosztásukhoz szükséges jogokkal, és (ii) engedélyt ad a Zen Stúdió részére az Ön Tartalmának felhasználására, újrahasznosítására, másolására, adaptálására, rövidítésére, kiegészítésére, terjesztésére, módosítására, fordítására, közzétételére, lejátszására, megjelenítésére, fejlesztésére, többszörözésére, nyilvánossághoz való közlésére, valamint arra, hogy az Ön Tartalmát bármilyen formában és bármilyen (akár ismert, akár a jövőben létrejövő) médium használatával elérhetővé tegye, kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra egyaránt, a világon mindenhol, időbeli korlátozás nélkül.
  2. Felhasználó által létrehozott Tartalom. A Szolgáltatások lehetővé teszik Önnek, hogy tartalmat hozzon létre és az Ön által létrehozott tartalmat megossza ( „felhasználó által létrehozott tartalom”), beleértve többek között a játéktérképeket, a képernyőfelvételeket vagy az Ön által játszott játékról készült videofelvételeket. A törvény által megengedett legteljesebb mértékben, a Szolgáltatások használatának ellenében, bármilyen felhasználó által létrehozott tartalom megadásával (beleértve, de nem kizárólagosan, a képeket, videókat, ügyfélszolgálati beadványokat, benyújtott elképzeléseket, javaslatokat és közzétett üzeneteket) a Zen Stúdió számára automatikusan időben nem korlátozott, az egész világra szóló, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, kizárólagos jogot és engedélyt ad (vagy akként nyilatkozik, és szavatolja, hogy az ilyen jogok tulajdonosa kifejezetten ilyen engedélyt adott) arra, hogy a felhasználó által létrehozott tartalmakat felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, átdolgozza, megjelenítse, előadja, sugározza, továbbítsa, közzé tegye, lefordítsa, alengedélybe adja, származékos műveket állítson elő belőle, és terjessze, vagy az ilyen felhasználó által létrehozott tartalmat bármilyen formába, médiumba vagy technológiába beillessze, legyen az létező, vagy a későbbiekben az univerzumban bárhol kifejlesztett, és beleegyezik abba, hogy a Zen Stúdió a felhasználó által létrehozott tartalmat korlátozásoktól mentesen felhasználhatja bármilyen, kereskedelmi vagy egyéb célra értesítés, forrásmegjelölés, bármilyen fajta ellentételezés nélkül, a vonatkozó törvények és a nemzetközi egyezmények által a szellemi vagy ipari tulajdonjogokra vonatkozóan biztosított védelem teljes időtartamára.

Amennyiben kötelező jogszabály kifejezetten nem tiltja, Ön ezennel lemond a szerző azonosíthatóságára, a közzétételre, a hírnévre, a forrásmegjelölésre vonatkozó jogáról az ilyen eszközök a Zen Stúdió és egyéb játékosok általi felhasználására és élvezetére tekintettel a Szolgáltatásokkal, a kapcsolódó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban a vonatkozó törvények szerint. A Zen Stúdió számára megadott ezen licenc és a fenti joglemondás bármely releváns személyhez fűződő jog vonatkozásában jelen végfelhasználói licencszerződés megszűnése után is fennmarad.

Ön nyilatkozik arról és szavatolja azt, hogy az Ön által átadott valamennyi felhasználó által létrehozott tartalom (i) nem sérti és nem fogja sérteni harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogát és/vagy egyéb személyek jogait, beleértve, de nem kizárólag, az úgynevezett „szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat”; és (ii) a jelen dokumentumban megfogalmazottak szerinti használatához nem szükséges semmilyen, harmadik félnek fizetendő jogdíj vagy egyéb ellenszolgáltatás. Ön nem tölthet fel és nem tehet közzé olyan felhasználó által létrehozott tartalmat, amely harmadik fél szerzői jogát, védjegyét vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogát sérti, illetve nem tölthet fel olyan felhasználó által létrehozott tartalmat, amely harmadik fél magánélethez vagy közzétételhez való jogát sérti, vagy amihez harmadik fél részére jogdíjat vagy egyéb ellenszolgáltatást kell megfizetni. Minden egyes felhasználó felelősséggel és kárfelelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett felhasználó által létrehozott tartalom tekintetében, beleértve a szöveg, fájl, hivatkozás, szoftver, fénykép, videó, hangfelvétel, zene vagy egyéb információ és anyag továbbítását, közzétételét vagy egyéb módon történő biztosítását. Ön a saját, felhasználó által létrehozott tartalmát feltöltheti a Szolgáltatásokra, de ne töltse fel másvalaki felhasználó által létrehozott tartalmát.

A Zen Stúdió nem köteles az Ön vagy más felhasználók által esetlegesen a Szolgáltatásokra feltöltött vagy a Szolgáltatásokon keresztül biztosított felhasználó által létrehozott tartalmat figyelemmel kísérni, jóváhagyni, ellenőrizni vagy előzetesen átvilágítani. A Zen Stúdió fenntartja a jogot (de nem köteles) arra, hogy a felhasználó által létrehozott tartalmakat bármilyen okból a Zen Stúdió saját döntése alapján eltávolítsa, letiltsa, szerkessze, áthelyezze vagy elérhetetlenné tegye. A vonatkozó törvények által megengedett legteljesebb mértékben, a Zen Stúdió nem vállal felelősséget és nem vállal kárfelelősséget az Ön vagy egyéb felhasználók által létrehozott tartalomért, sem a felhasználó által létrehozott tartalom megfigyelésének, szerkesztésének vagy eltávolításának elmulasztásáért. Ön beleegyezik abba, hogy nem tartja felelősnek a Zen Stúdiót semmilyen felhasználó által létrehozott tartalom (függetlenül attól, hogy az az Öné, vagy más felhasználóé) tartalmával kapcsolatban felmerülő semmilyen veszteség vagy kár tekintetében, beleértve ebbe, de nem kizárólag, a rágalmazást, zaklatást vagy támogatásról szóló hamis állításokat.

A Magatartási szabályzat felsorol néhány, de nem valamennyi, jogsértést, amely miatt a Zen Stúdió a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését megszüntetheti vagy felfüggesztheti és/vagy a felhasználó által létrehozott tartalomhoz való hozzáférésre és/vagy közzétételére vonatkozó képességét korlátozhatja. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatások használata során tartózkodik a felsorolt tevékenységek megtételétől.

A Zen Stúdió nem nyilatkozik a felhasználók által létrehozott tartalmak pontosságáról, hatékonyságáról vagy igazságtartalmáról, illetve nem szavatolja azt.

 1. Magatartási szabályzat. Ön felelősséggel tartozik a Szolgáltatás felhasználójaként tanúsított a magatartásáért. Ön vállalja, hogy nem tanúsít olyan magatartást (beleértve ebbe a Tartalom megosztását is), amely:
 • fenyegető, megfélemlítő, becsületsértő, bántalmazó, obszcén, erkölcstelen, szexuálisan provokatív vagy kétértelmű, pornográf, vagy amelyből bármilyen módon bármilyen polgárjogi vagy büntetőjogi felelősség keletkezik;
 • becsmérlésnek, gyűlöletbeszédnek minősül vagy minősülhet, vagy amely egyének vagy csoportok ellen a faji hovatartozásuk, bőrszínük, nemük, életkoruk, vallásuk, nemzeti hovatartozásuk, fogyatékosságuk, szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk miatti támadásnak minősül vagy minősülhet;
 • kéretlen üzenetnek minősül (kéretlen üzenetnek minősül ugyanazon üzenet többszöri elküldése vagy több személynek való elküldése vagy ugyanannak a tartalomnak a többszöri megosztása vagy elküldése);
 • bármilyen erkölcsbe ütköző vagy nem helyénvaló magatartásra, kereskedelmi termékre vagy tevékenységre vonatkozó felhívás vagy hirdetés;
 • olyan magatartást bátorít vagy olyan magatartásnak minősül, amely nem segíti elő az összes felhasználó számára a biztonságos és kényelmes környezetet, amely magatartás többek között lehet a megfélemlítés, önbíráskodás, minden magatartás vagy tevékenység, amely fenyegető, ártalmas, zaklató, bántalmazó, vulgáris, gyűlöletteljes, becsmérlő, erkölcstelen, szexuálisan provokatív vagy kétértelmű, szókimondó, uszító, trágár, faji vagy etnikai okokból kifogásolható vagy diszkriminatív, vagy amely bármilyen módon nem megfelelő, tiszteletlen, bántalmazó vagy jogellenes magatartásra bátorít, vagy amely a Szolgáltatást más módon mások számára kellemetlen élménnyé teszi;
 • más felhasználót a Szolgáltatás használatában korlátozza, akadályozza, vagy attól eltántorítja;
 • feltöri, módosítja a Szolgáltatási élményt, vagy egyéb módon automatizálási szoftvert (botot) vagy bármely más, harmadik féltől származó, nem engedélyezett szoftvert használ, amelynek célja a Szolgáltatási élmény módosítása;
 • bármely helyi, állami, szövetségi vagy nemzetközi törvényt megsért vagy polgári jogi felelősséget keletkeztet;
 • harmadik fél bármely jogát (beleértve többek között a szerzői jogot, a védjegyet, a magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogokat, a rágalmazást vagy egyéb tulajdonhoz fűződő jogot) megszegi vagy megsérti;
 • indokolatlanul és aránytalanul nagy terhelés alá helyezi a Szolgáltatást vagy más módon megzavarja a Szolgáltatást;
 • „lánclevél” vagy amely „levélszemétnek” minősül;
 • azt állítja, hogy Ön a Zen Stúdióval kapcsolatban áll, miközben ez nincs így, többek között mint a Zen Stúdió „Adminisztrátora”, „Moderátora” vagy bármely egyéb alkalmazottja;
 • mások felhasználóktól bejelentkezési adatokat kér;
 • „spoof” (minden olyan eszköz, amelynek célja az Ön online személyazonosságának elrejtése vagy eredeti attribútum-információjának megmásítása, beleértve többek között a kettős fiókokat);
 • programot használ a Szolgáltatás vagy más internetbiztonsági eszközök „feltörésére”, vagy ilyen programot tartalmaz;
 • vírust, trójai kártevőt, férgeket, korrupt fájlokat vagy adatokat vagy más hasonló szoftvert vagy programokat tartalmazó fájlokat tartalmaz vagy tölt fel, amely a Szolgáltatás működését károsíthatja vagy gátolhatja; vagy
 • bármi más, amit a Zen Stúdió a saját döntése alapján a Szolgáltatásra vagy a Zen Stúdió sértetlenségére vagy vállalkozására vonatkozóan támadónak vagy károsnak minősít.
 1. Virtuális tételek

A Szolgáltatáson keresztül virtuális tételek, ruhák, letölthető tartalmak és virtuális „tokenek” vagy pénzösszegek (együttesen: „Virtuális tételek”) kínálhatók fel megvásárlásra vagy szerezhetők meg egyéb módon. Ha úgy dönt, hogy valódi pénzzel vásárol, az a Zen Stúdiónak tett ajánlatának tekintendő a Szolgáltatásban meghatározott áron és feltételek szerint.

Ön elfogadja, hogy a Virtuális tételekben és a Virtuális tételekre nem rendelkezik joggal vagy jogcímmel. A Zen Stúdió nem ismeri el a Virtuális tételek Szolgáltatáson kívül történő állítólagos átruházását, sem a Szolgáltatásban megjelenő vagy onnan eredő bármely dolog „való világban” történő állítólagos értékesítését, elajándékozását vagy kereskedelmét. Ön nem jogosult arra, hogy a Virtuális tételeket a Szolgáltatáson kívül „valódi” pénz ellenében értékesítse vagy értékkel bíró dologra cserélje, vagy egyéb módon értékesítse, cserélje vagy forgalmazza a Zen Stúdió kifejezett írásos engedélye nélkül. Az egyértelműség kedvéért a Virtuális tételek nem rendelkeznek értékkel a való világban, útján kerülnek átadásra, és nem birtokolhatók. Semmilyen tulajdonjog vagy tulajdonhoz kapcsolódó jog nem illeti meg Önt a Virtuális tételekre vonatkozóan, semmilyen körülmények között.

A törvény által megkövetelt, illetve a Szolgáltatásban vagy a Szolgáltatás elérésére használt harmadik fél platformja által meghatározott eseteken kívül a Virtuális tételek valamennyi értékesítése véglegessé válik, amint a tranzakció feldolgozásra került, és visszatérítés nem adható.

A Zen Stúdió a virtuális árukat bármikor, előzetes értesítéssel vagy előzetes értesítés nélkül kezelheti, szabályozhatja, ellenőrizheti, módosíthatja vagy megszüntetheti. A Zen Stúdió nem vállal felelősséget sem Ön, sem bármely harmadik fél irányában azokra az esetekre, amikor a Zen Stúdió ezen jogait gyakorolja. A Szolgáltatásokban az alkalmazáson belül megvásárolt virtuális áruk nem mozgathatók az eszközök között, kivéve ha az kifejezetten megengedett.

A virtuális áruk kifizetésével Ön (i) akként nyilatkozik, hogy jogosult az Ön által választott fizetési mód használatára és az Ön által megadott fizetési adatok pontosak és valódiak; (ii) felhatalmazza a Zen Stúdiót, vagy a virtuális árukért díjat felszámító harmadik felet, amelyik releváns, arra, hogy fizetséget vegyen át a virtuális árukért cserébe a kiválasztott fizetési mód alkalmazásával.

A kötelező jogszabályok alapján, Ön tudomásul veszi, hogy a Zen Stúdió semmilyen okból kifolyólag nem kötelezhető pénzvisszafizetésre a virtuális áruk tekintetében, és hogy a fel nem használt virtuális árukért az Ön részére semmilyen pénzösszeg nem fizethető és semmilyen egyéb kompenzáció nem adható, függetlenül attól, hogy jelen végfelhasználói licencszerződésben megadott licenc elvesztése szándékos vagy szándékolatlan módon történt.

Ön vállalja, hogy az Ön oldalán vagy az Ön eszközén a Szolgáltatást használó bármely egyén oldalán felmerülő valamennyi díjat és vonatkozó adót megfizeti.

 1. Támogatási szolgáltatás

A Zen Stúdió a saját kizárólagos döntése alapján ügyfélszolgálati és műszaki támogatási szolgáltatást nyújthat Önnek a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan („Támogatási szolgáltatás”). A Zen Stúdió nem köteles Támogatási szolgáltatást nyújtására, amennyiben arról jogszabály másképp nem rendelkezik. A Támogatási szolgáltatás nyújtásának, vagy folytatólagos nyújtásának elmaradása nem tekinthető a Zen Stúdió jelen Szerződés szerinti szerződésszegésének. Az Önnek a Támogatási szolgáltatások keretében nyújtott bármilyen kiegészítő szoftverkód a Szolgáltatás részeként kezelendő, az kizárólag Ön és a Zen Stúdió között érvényes, valamint az ilyen szoftverkód a Zen Stúdió kizárólagos tulajdonában marad, és arra jelen Szerződés feltételei vonatkoznak.

A Szolgáltatásokban szükség lehet internetkapcsolatra a Szolgáltatások vagy az online funkciók eléréséhez, a szoftver hitelesítéséhez, vagy egyéb funkciók végrehajtásához. Ahhoz, hogy a Szolgáltatások bizonyos funkciói megfelelően működjenek, szükséges lehet, hogy Ön a következőkkel rendelkezzen / a következőkkel rendelkezzen folyamatosan: (a) megfelelő internetkapcsolat és/vagy (b) érvényes és aktív fiók a Zen Stúdiónál, online szolgáltatónál, platform üzemeltetőnél, közösségi médiában, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentációban vagy a Szolgáltatások telepítésekor vagy használatakor előírtak szerint. Ha Ön nem rendelkezik ilyen fiókkal, akkor a Szolgáltatások, vagy a Szolgáltatások bizonyos funkciói, azok egésze vagy része, esetlegesen nem működnek megfelelően, vagy megfelelő működésük megszűnhet. A Szolgáltatások használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy harmadik felek adattovábbítási díjakat számíthatnak fel az Ön adatcsomagjától függően. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával további tájékoztatás érdekében. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan költség tekintetében, amely az Ön oldalán felmerül, miközben a Szolgáltatást a saját eszközéről eléri.

A Zen Stúdió ügyfélszolgálata a következő e-mail-címen érhető el: info@zenstudios.com. A Harmadik felek platformjai vagy azok tulajdonosai semmiyen körülmények között nem kötelesek Támogatási szolgáltatást nyújtani a Szolgáltatással kapcsolatban. Ön vállalja, hogy kizárólag a Zen Stúdióhoz fordul a Támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 1. Hatály és megszűnés

Jelen Szerződés akkor lép hatályba, amikor Ön a Szolgáltatást letölti, vagy azt első alkalommal használatba veszi, és mindaddig hatályban marad, amíg Önnek birtokában van a Szolgáltatás valamely példánya, vagy a Szolgáltatáshoz hozzáfér, amelyik ezek közül releváns.

Egyéb jogainak sérelme nélkül a Zen Stúdiónak jogában áll jelen Szerződést bármikor, bármilyen okból egyoldalúan felmondani vagy módosítani, az Önnek adott értesítés nélkül. Például, a Zen Stúdió felmondhatja jelen Szerződést és az Ön a Szolgáltatáshoz kapcsolódó jogait, amennyiben a Zen Stúdió, saját döntése alapján, megszünteti a Szolgáltatást vagy a Szolgáltatás bármely részét, felhagy a Szolgáltatás támogatásával vagy fenntartásával, felhagy a frissítések biztosításával, már nem nyújtja a Szolgáltatást licenc alapján, vagy úgy véli, hogy Ön megsértette jelen Szerződés feltételeit.

Amennyiben a Zen Stúdió amiatt szünteti meg a Szerződést, mert Ön nem tartotta be annak feltételeit, az esetben: (i) nem nyújtható pénzvisszatértés; (ii) Ön köteles a Szolgáltatás az Ön birtokában levő valamennyi példányát haladéktalanul megsemmisíteni vagy törölni. Amennyiben a Zen Stúdió jelen Szerződést módosítja, és ez érdemben kihat az Ön a Szolgáltatással kapcsolatos jogaira, amelyeket a Zen Stúdió saját kizárólagos jogkörében határoz meg, a Zen Stúdiónak jogában áll, de nem köteles, értesíteni Önt úgy, hogy e-mailt küld Önnek a nyilvántartás szerinti utolsó ismert e-mail-címre. A Zen Stúdió nem felel azért, ha Ön nem kapja meg ezt az értesítést.

A Zen Stúdió fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást (vagy a Szolgáltatás bármely részét) bármikor, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa, megszüntesse, értesítési kötelezettség nélkül. Ön elfogadja, hogy a Zen Stúdió nem tartozik kárfelelősséggel sem Ön, sem bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosítása, felfüggesztése vagy megszüntetése miatt. A Zen Stúdió saját kizárólagos döntése alapján bármikor jogosult arra, hogy meghatározza (i) a Zen Stúdió előfizetési szolgáltatásainak elérhetőségi idejét és üzemszüneti idejét; (ii) a Zen Stúdió előfizetési szolgáltatásaiban megtalálható videojáték-szoftveralkalmazásokat, beleértve az ideiglenes vagy végleges eltávolítás jogát, és (iii) az időszakosan ingyen elérhető videojáték-szoftveralkalmazásokat.

 1. Felügyelet

A Zen Stúdió fenntartja a jogot, hogy felügyelje a Szolgáltatás használatát jelen Szerződés betartása érdekében, valamint, hogy bármely Tartalmat, információt, anyagot egészben vagy részben szerkesszen, annak közzétételét megtagadja, vagy azt eltávolítsa, a saját kizárólagos döntése alapján. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárkitől, bármikor, bármilyen okkal megtagadjuk a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.

A Zen Stúdió felügyelheti az Ön Tartalmát és egyéb kommunikációját, hogy értékelje az Önnek nyújtott szolgáltatás minőségét, a Szerződés Ön általi betartását, a Szolgáltatás biztonságát, vagy egyéb okok miatt. Ön elfogadja, hogy az ilyen felügyeleti tevékenység miatt Ön nem jogosult követelésre vagy egyéb jogra a tekintetben, hogy a Zen Stúdió vagy csatolt társaságai vagy ügynöke miként felügyeli az Ön Tartalmát és egyéb kommunikációját és milyen módon tartatják be vagy mulasztják el betartatni a Szerződés feltételeit. A Zen Stúdió vagy kapcsolt társaságai vagy ügynökei semmilyen esetben sem tartoznak felelősséggel semmilyen költség, kár, kiadás vagy a Zen Stúdió vagy kapcsolt társaságai vagy ügynökei felügyeleti tevékenységéből fakadóan az Ön oldalán felmerülő bármely egyéb felelősség tekintetében.

 1. Adatátvitel és -tárolás biztonsága

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használata közben az elektronikus kommunikáció nem mindig titkosított. Ön tudomásul veszi, hogy fennáll a kockázata annak, hogy arra nem jogosult harmadik fél fér hozzá az adatokhoz, többek között e-mailhez, elektronikus kommunikációhoz, és a személyes adatokhoz, amikor azok Ön és a Zen Stúdió vagy Ön és egyéb felek között továbbítódnak. Továbbá az Ön kommunikációja és Tartalma a Szolgáltatásban mások számára nyilvánosan elérhető lehet.

A Zen Stúdió és kapcsolt társaságai és ügynökei jogosutak, de nem kötelezettek, arra, hogy az Ön Tartalmát és egyéb kommunikációját megvizsgálják vagy visszatartsák.

 1. Hiperhivatkozások

A Szolgáltatás más oldalakra és szoftveralkalmazásokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat, többek között képernyőn megjelenő hirdetésekben („Kapcsolt szolgáltatások”). A Zen Stúdió nem ellenőrzi a Kapcsolt szolgáltatásokat, és a Zen Stúdió és kapcsolt társaságai és ügynökei semmilyen módon nem nyilatkoznak a Kapcsolt szolgáltatások tartalma, pontossága, biztonsága vagy adatbiztonsága tekintetében. Az a tény, hogy a Zen Stúdió külső helyszínre irányuló hivatkozást biztosít, nem tekinthető ezen Kapcsolt szolgáltatások, azok tulajdonosai vagy szolgáltatói támogatásának, felhatalmazásának, szponzorálásának vagy a velük fennálló kapcsolatnak. Az interneten található valamennyi információ, szoftver vagy termék használata kockázatokkal jár, és a Zen Stúdió figyelmezteti Önt, hogy ismerje meg ezen kockázatokat, mielőtt az interneten keresztül bármit letöltene, felhasználna, megvásárolna, vagy bármire hagyatkozna. Ön vállalja, hogy semmilyen körülmények között nem tartja felelősnek a Zen Stúdiót, kapcsolt vállalkozásait vagy ügynökeit a Kapcsolt szolgáltatásokon elérhető bármilyen tartalom, termék vagy szolgáltatás használata, vagy igénybevétele miatt bekövetkező bármilyen veszteség vagy kár tekintetében.

Ön tudomásul veszi, hogy a Kapcsolt szolgáltatások bármelyikének használata során olyan tartalommal találkozhat, amely esetlegesen sértő, erkölcstelen vagy kifogásolható lehet, amely tartalom esetlegesen szókimondó nyelvezetű lehet, és bármely keresés eredménye vagy egy adott URL megadása automatikusan és szándékolatlanul kifogásolható anyagra mutató hivatkozást vagy utalást hozhat létre. Mindazonáltal Ön elfogadja, hogy a Kapcsolt szolgáltatásokat kizárólag saját kockázatára használja és sem a Zen Stúdió, sem engedélyezői, kapcsolt vállalkozásai és csatornapartnerei nem tartoznak semmilyen felelősséggel Ön felé azért a tartalomért, amely esetlegesen sértőnek, erkölcstelennek vagy kifogásolhatónak tekinthető.

Továbbá a Zen Stúdió nem nyilatkozik a Kapcsolt szolgáltatások egy adott helyszínen történő felhasználására való megfelelőségéről vagy elérhetőségéről. Amennyiben Ön a döntése alapján ezeket a Kapcsolt szolgáltatásokat használja vagy ezekhez hozzáfér, azt saját kezdeményezésére teszi és saját maga felel minden vonatkozó törvény, többek között a vonatkozó helyi jogszabályok betartásáért. A Zen Stúdió fenntartja a jogot, hogy bármely Kapcsolt szolgáltatást módosítson, felfüggesszen, eltávolítson vagy az ezekhez való hozzáférést bármikor megszüntesse értesítés nélkül. A Zen Stúdió semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel az ilyen Kapcsolt szolgáltatások eltávolításáért vagy az azokhoz biztosított hozzáférés megszüntetéséért. A Zen Stúdió bizonyos Kapcsolt szolgáltatások használatára vagy az azokhoz való hozzáférésre korlátozásokat vezethet be, bármikor, értesítés és kártérítési felelősség nélkül.

 1. Védjegyek és szerzői jogok

A Szolgáltatás tulajdonosa a Zen Stúdió, és a Szolgáltatást az Egyesült Államok szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvényei, valamint nemzetközi szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények rendelkezései védik. A Szolgáltatás minden tartalma, védjegye, szolgáltatási védjegye, kereskedelmi neve, logója és ikonja a Zen Stúdió saját tulajdona vagy azzal a Zen Stúdió licenc alapján rendelkezik. A Szolgáltatásban semmi sem tekinthető úgy, mint ami a Szolgáltatásban megjelenített bármely védjegy használatára felhasználási engedélyt vagy jogot adna a Zen Stúdió, vagy azon harmadik felek írásos engedélye nélkül, amelyek a Szolgáltatásban megjelenített védjegyeknek esetlegesen a tulajdonosai. A Szolgáltatásban megjelenített védjegyek, vagy a Szolgáltatás bármely más tartalmának Ön általi használata szigorúan tilos, a jelen Szerződésben meghatározottak kivételével.

A Szolgáltatáson keresztül megjelenített szellemi tulajdon vagy a Zen Stúdió tulajdona, vagy azt a Zen Stúdió engedély alapán használja. Ön az ilyen szellemi tulajdont nem használhatja fel, illetve a használatára engedélyt nem adhat, kivéve, ha azt a Szerződés kifejezetten nem engedélyezi. Az ilyen szellemi tulajdon bármilyen jogosulatlan használata szerzői jogi törvényeket, védjegytörvényeket, magánélet védelmére vagy közzétételre vonatkozó törvényeket vagy egyéb rendelkezéseket és jogszabályokat sérthet.

 1. Szerzői jogi panaszok

Ha Ön szerzői jog tulajdonosa, vagy a szerzői jog tulajdonosának ügynöke, és úgy véli, hogy a Szolgáltatás az Ön szerzői jogait sérti, DMCA-értesítést nyújthat be Szerzői jogi ügynökünkhöz írásban az alábbi tartalommal. Amikor értesítést kapunk a szerzői jog állítólagos megsértéséről, minden általunk megfelelőnek tartott, saját jogkörünkbe tartozó intézkedést megteszünk, többek között az állítólagos jogsértő anyag a Szolgáltatásból történő eltávolítását vagy az ahhoz való hozzáférés megszüntetését. Továbbá a szerzői joggal védett anyagok ismétlődő jogsértőinek megszüntethetjük a Szolgáltatáshoz való hozzáférését, eltávolíthatjuk Tartalmait és megszüntethetjük a Fiókját.

 • Az állítólagos jogsértéssel érintett kizárólagos jog tulajdonosa nevében eljárni felhatalmazott személy fizikai vagy elektronikus aláírása;
 • Az állítólagos jogsértéssel érintett, szerzői joggal védett mű azonosítása, vagy, ha több szerzői joggal védett művet érint a követelés, a Szolgáltatásban elérhető ezen művek felsorolása;
 • A jogsértőnek vélt, eltávolítandó vagy elérhetetlenné teendő anyag azonosítása, amely alapján ezen anyagot észszerű módon megtalálhatjuk;
 • Elegendő információ ahhoz, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, például az e-mail-címe, postacíme vagy telefonszáma;
 • Az Ön nyilatkozata, amelyben jóhiszeműen kijelenti, hogy az anyag a panasszal érintett módon történő felhasználását nem engedélyezte a szerzői jog tulajdonosa, annak ügynöke, vagy a jogszabályok; és
 • Nyilatkozat arról, hogy az értesítésben foglalt információ pontos, és, büntetőjogi felelőssége tudatában, arról, hogy Ön jogosult eljárni a vélelmezett jogsértéssel érintett kizárólagos jog tulajdonosa nevében.

A Szerzői jogok ügynökünk a következő postacímen vagy e-mail-címen érhető el:

Szerzői jogi ügynök
Ganz utca 16. 2. em.

1027 Budapest

Vagy e-mailben: info@zenstudios.com

 1. Szavatosság kizárása
A Szolgáltatást Ön kizárólag saját kockázatára használhatja.
A Zen Stúdió a Szolgáltatást annak adott állapotában nyújtja. A Zen Stúdió kifejezetten kizár minden szavatosságot, beleértve többek között a kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot, a kereskedelmi forgalomba hozhatóságra, adott célra való megfelelésre és jogsértéstől való mentességre vonatkozó szavatosságot.
A Zen Stúdió nem szavatol azért, hogy (i) a Szolgáltatás az Ön elvárásainak megfelel, (ii) a Szolgáltatás működése zavartalan, időben történik, biztonságos, hibától mentes, vagy (iii) a Szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak és megbízhatóak.
Semmilyen tanács vagy információ, legyen az szóbeli vagy írásbeli, amelyet Ön a Zen Stúdiótól vagy a Szolgáltatáson keresztül kapott, nem keletkeztet a Szolgáltatásra vonatkozóan semmilyen szavatosságot a jelen Szerződésben kifejezetten megfogalmazottakon kívül.
A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, semmilyen harmadik fél platformja nem tekinthető jelen Szerződés, vagy az Ön által eszközölt vásárlás vagy a Szolgáltatásra adott licenc részes felének. A harmadik felek platformjainak egyike sem nyújt vagy vállal szavatosságot vagy egyéb kötelezettséget a következőkre: (i) a Szolgáltatás, vagy (ii) a Szolgáltatásnak felróható bármely követelés, veszteség, kötelezettség, kár, költség vagy kiadás, beleértve azokat a szavatosságokat, amelyek a szellemi tulajdon, a személyhez fűződő jogok, a termékfelelősség állítólagos megsértéséből, vagy a Szolgáltatás nemteljesítéséből, működésképtelenségéből vagy bármely szabványnak való meg nem feleléséből erednek.

Mivel néhány állam és joghatóság nem teszi lehetővé a vélelmezett szavatosság korlátozását, elképzelhető, hogy az előző korlátozás nem vonatkozik Önre. Amennyiben az illetékes joghatóság nem teszi lehetővé a vélelmezett szavatosság kizárását vagy korlátozását, a törvény által megengedett legteljesebb mértékben a korlátozott szavatosság csak Önre vonatkozik, a Szolgáltatás első licenccel rendelkező felhasználójára. A korlátozott szavatosság kedvezményezettje nem lehet harmadik fél, az más személyre nem érvényes és nem vonatkozik.

 1. Felelősség korlátozása
Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy sem a Zen Stúdió, sem bármely harmadik fél platformja nem felel semmilyen közvetlen, közvetett, járulékos, különleges, következményi vagy büntető kár tekintetében, többek között az elveszített haszon, áru, jó hírnév, felhasználás, adat vagy más immateriális veszteség tekintetében (még akkor sem, ha a Zen Stúdió vagy a harmadik fél platformja az ilyen kár előfordulásának lehetőségéről tájékoztatást kapott), amely a Szolgáltatás használatából, használhatatlanságából vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb anyagból származik.
Ön ezennel kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond minden követelésről és vállalja, hogy semmilyen követelést harmadik fél platformja ellen soha nem érvényesít, amelyre bármely jog- vagy méltányossági elmélet alapán bárhol a világon jogosult lehet, a jelen Szerződés alapján engedélyezett jogokkal, a Szolgáltatás Ön általi birtoklásával vagy használatával, vagy a Szolgáltatás tartalmával kapcsolatban. A Szolgáltatásból fakadó bármely követelésre a jelen Szerződésben meghatározott korlátozások vonatkoznak, és az alábbi 20. és 21. pontokban megadott módon nyújthatók be a Zen Stúdió felé.

Mivel néhány államban vagy joghatóságban nem megengedett a felelősség kizárása vagy korlátozása a körülményi vagy járulékos károk esetén, az ilyen államokban vagy joghatóságokban a Zen Stúdió és kapcsolt társaságainak felelőssége a törvény által megengedett legteljesebb mértékben korlátozott.

 1. Kármentesítés

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a kár alól a Zen Stúdiót és annak kapcsolt vállalkozásait, tisztviselőit, ügynökeit és alkalmazottait minden igény, követelés, veszteség, költség vagy kiadás, többek között az ügyvédi díjak, tekintetében, amely bármely személy vagy szervezet oldalán jelen Szerződés, az állami vagy szövetségi törvények és rendeletek Ön általi megsértése folytán felmerül, beleértve a szerzői jogok, vagy a tulajdonhoz vagy a magánélethez fűződő jogok bármilyen megsértését is. A Zen Stúdió, annak kapcsolt vállalkozásai, ügynökei semmilyen körülmények között, beleértve ebbe a gondatlanságot is, nem tartoznak felelősséggel semmilyen, a Szolgáltatás használatából vagy használatának elmaradásából eredő kár tekintetében.

 1. Az Ön személyes adatai

Az általunk gyűjtött, kezelt és megosztott bizonyos személyes adatokra és egyéb információkra az Adatvédelmi Szabályzatunk vonatkozik. Ön a Szolgáltatás felhasználásának feltételeként elfogadja az időről időre módosítható Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit. Az itt hivatkozott Adatvédelmi szabályzatunk a következő címen érhető el: https://zenstudios.com/privacy-policy/. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatára az Adatvédelmi szabályzat vonatkozik.

 1. Törvény által előírt közzététel

A Zen Stúdió fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó törvényeknek, jogszabályoknak való megfelelés és jogi eljárások vagy kormányzati kérések teljesítése érdekében bármely információt, beleértve ebbe az Önre vonatkozó, személyazonosság megállapítására alkalmas információkat is, felfedje. A Zen Stúdió fenntartja a jogot, hogy teljes mértékben együttműködjön a bűnüldöző szervekkel vagy teljesítse a bírósági határozatokat, amelyek a Zen Stúdiót arra kérik vagy utasítják, hogy bármely, a jelen Szerződés rendelkezéseit vélhetően megszegő felhasználó személyazonosságát felfedje.

Jelen Szerződés elfogadásával Ön lemond minden jogáról, és vállalja, hogy a Zen Stúdiót minden követelés tekintetében kártalanítja, amely a Zen Stúdiónak a vizsgálatai során vagy azok eredményeképp tett cselekedeteiből ered, illetve amely a Zen Stúdió vagy a bűnüldöző szervek által elvégzett vizsgálatok eredményeképp következik be.

 1. Irányadó jog, közvetítés, joghatóság

A Szerződésre, valamint a jövőben Ön és a Zen Stúdió között létrejövő minden megállapodásra, amennyiben ezen megállapodások ettől eltérően nem rendelkeznek, Florida állam törvényei vonatkoznak. Ez attól függetlenül érvényes, hogy Ön Florida államban él és lép üzleti kapcsolatra a Zen Stúdióval, annak kapcsolt vállalkozásaival vagy ügynökeivel, vagy máshol. Az alábbi 21. pont rendelkezései által szabályozott jogviták kivételével Ön elfogadja az Egyesült Államokban a floridai Fort Lauderdale városában működő bíróságok személyes és kizárólagos illetékességét.

Kizárólag EU-beli felhasználók számára: Jelen Szerződés értelmezésével, teljesítésével vagy érvényességével kapcsolatos jogviták esetén a jogi lépések megtétele előtt megkísérelhető a jogvita békés rendezése. Panaszát benyújthatja a Zen Stúdió felé a következő e-mail-címre: info@zenstudios.com. Ennek sikertelensége esetén a sikertelen kéréstől számított egy éven belül Ön alternatív vitarendezési eljáráshoz folyamodhat, és panaszt nyújthat be online az Európai Bizottság online vitarendezésre szolgáló weboldalán: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Amennyiben a bíróságon kívüli vitarendezés sikertelennek bizonyul, a jogvita az illetékes bíróság elé vihető.

 1. Kötelező erejű választottbíráskodás

A Szolgáltatás Ön általi használatához bármilyen módon kapcsolódó jogvita vagy követelés (mindkettő: „Követelés”) eldöntése bíróság helyett kötelező erejű választottbírósági eljárás során történik (kivéve, ha Ön a kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróság előtt nyújt be keresetet, ha a követelése megfelel a követelményeknek). Ön elfogadja, hogy az egyes Követelésekre vonatkozóan csak külön kereset nyújtható be.
ÖN ÉS A ZEN STÚDIÓ MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY (i) NINCS OLYAN JOG VAGY HATÓSÁG, AMELY ALAPJÁN BÁRMELY JOGVITA VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSA CSOPORTOS KERESET ALAPJÁN FOLYTATHATÓ LE, ILLETVE AMELYRE A CSOPORTOS KERESETI ELJÁRÁS ALKALMAZHATÓ; (ii) NINCS OLYAN JOG VAGY HATÓSÁG, AMELY SZERINT BÁRMELY JOGVITA ÁLLÍTÓLAGOS KÉPVISELETI MINŐSÉGBEN VAGY KÖZÉRDEKŰ KERESETKÉNT NYÚJTHATÓ BE ÉS (iii) VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MÁS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL NEM KAPCSOLHATÓ ÖSSZE.
Jelen Szerződésre és a kötelező érvényű választottbírósági kikötésre a Szövetségi Választottbírósági Törvény és a szövetségi választottbírósági jogszabályok vonatkoznak.
A választottbírósági eljárás egy bíró és esküdtszék nélküli eljárás – a választottbíró a bíróságokhoz hasonlóan áttekinti a jogvitában felhozott érveket, kártérítést ítél meg és egyéb intézkedéseket hoz. A választottbíró köteles megfelelni jelen Szerződésnek, ahogy egy bíróság is tenné. A választottbírósági ítélet bírósági felülvizsgálatát a Szövetségi Választottbírósági Törvény korlátozza.
Választottbírósági eljárás indításához küldjön egy e-mailt az info@zenstudios.com e-mail-címre, amelyben leírja a Követelését és kéri a választottbírósági eljárást, illetve ezt mi is megtehetjük az Ön címére küldött, a választottbírósági eljárást kérő írásos értesítéssel. Az eljárás a JAMS keretében zajlik, annak egyszerűsített választottbírósági szabályai és eljárásai szerint. Ezek a szabályok áttekinthetők a jamsadr.com oldalon, vagy telefonon a 800-352-5267 számon. A kezdeti eljárási díjat a Követelést benyújtó fél fizeti, és minden ezt követő eljárási és egyéb díjat a JAMS szabályai szerint megosztva kell fizetni. A választottbírósági eljárás helyszíne Fort Lauderdale, Florida, Egyesült Államok, kivéve, ha a Felek elfogadják a videó-, telefon- vagy internetkapcsolaton alapuló megjelenést.
A következőkben megfogalmazott ellentétes rendelkezéseket kivéve, Ön a választottbírósági eljárásban bármilyen jogorvoslattal élhet, amely a szövetségi, állami vagy helyi jogszabályok alapján a rendelkezésére áll. A választottbírósági eljárás részeként Önnek és a Zen Stúdiónak egyaránt lehetősége lesz arra, hogy a Követelésre vonatkozó, nem bizalmas jellegű információkat megismerjék. A választottbíró írásos határozatban közli a Követelésre vonatkozó döntését, a megítélt összeget (beleértve ebbe a megítélt ügyvédi díjakat és költségeket), és a választottbíró ténymegállapításait és következtetéseit, amelyre a választottbíró a döntését alapozta.
Jelen pont rendelkezéseinek sérelme nélkül, bármelyik félnek jogában áll pert indítani bíróság előtt a méltányos kártérítésért, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok jogtalan használatáért vagy megsértéséért, vagy a lopáshoz, jogbitorláshoz, magánélet megsértéséhez, vagy a Szolgáltatás jogosulatlan használatához kapcsolódó vagy abból eredő vádakkal kapcsolatos Követelések miatt.
JELEN VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS ELFOGADÁSÁVAL ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY ÖN ÉS A ZEN STÚDIÓ LEMOND A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS AZ ESKÜDTSZÉK ELŐTTI TÁRGYALÁSRA VONATKOZÓ JOGÁRÓL.
Ön és a Zen Stúdió megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen pont bármely része jogellenes vagy végrehajthatatlan, az a rész törlendő, és a pont fennmaradó része korlátozás nélkül hatályban és érvényben marad.
 1. Vegyes rendelkezések
  1. A Szerződés felülvizsgálata. Jelen Szolgáltatást kizárólag a Zen Stúdió módosíthatja írásban, vagy oly módon, hogy annak egy új változatát a Zen Stúdió a Szolgáltatásban közzéteszi.
  2. Vis maior. A Zen Stúdió nem felel a teljesítés elmaradásáért vagy késéséért azokban az esetekben, amikor az a Zen Stúdió észszerű befolyásán kívül álló okok miatt következik be, beleértve, de nem kizárólagosan, a jelen Szerződés követelményeinek természeti csapások, háború, lázongás, embargó, polgári vagy katonai hatóságok cselekedetei, tűz, földrengés, árvíz, baleset, sztrájk, szállítási kapacitás, létesítmények, üzemanyag, energia, munkaerő vagy anyagok hiánya miatti nemteljesítését.
  3. Embargó. Ön nyilatkozik arról és szavatol azért, hogy az ország, ahol tartózkodik, nem áll az Egyesült Államok kormányának embargója alatt, illetve az Egyesült Államok kormánya nem nevezte meg „terrorizmust támogató” országként, és hogy Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának korlátozás vagy tiltás alá eső személyeket felsoroló listáján.
  4. Partnerség kizárása. Ön elfogadja, hogy jelen Szerződésből vagy a Szolgáltatás Ön általi használatából fakadóan semmilyen közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat nem keletkezik Ön és a Zen Stúdió között.
  5. Átruházás. A Zen Stúdió jelen Szerződést egészében vagy részleteiben átruházhatja bármely személyre vagy szervezetre az Ön beleegyezésével vagy anélkül. Ön nem jogosult a Szerződés átruházására a Zen Stúdió előzetes írásos hozzájárulása nélkül, és minden jogosulatlan átruházás semmis.
  6. Elválaszthatóság. Amennyiben jelen Szerződés bármely része semmis, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az a rész törlendő, és a Szerződés fennmaradó része korlátozás nélkül hatályban és érvényben marad.
  7. Ügyvédi díjak. Abban az esetben, ha jelen szerződéssel kapcsolatban bármelyik Fél pert kezdeményez, a perben győztes Fél jogosult a per során felmerülő valamennyi költségének, ügyvédi díjának és egyéb kiadásának a megfizetését a másik Féltől követelni.
  8. Jogfeladás tiltása. Amennyiben a Zen Stúdió jelen Szerződés bármely rendelkezését nem érvényesíti, az semmilyen módon nem tekinthető az adott rendelkezésre vonatkozó jelenlegi vagy a jövőbeni joglemondásként, és semmilyen módon nem befolyásolja egyik fél jogát sem arra, hogy az összes ilyen rendelkezést a jövőben érvényesítse. A Szerződés bármely rendelkezésére, feltételére vagy követelményére vonatkozó kifejezett joglemondásunk nem jelenti az ilyen rendelkezés, feltétel vagy követelmény érvényesítésére vonatkozó jövőbeli kötelezettségről való lemondást.
  9. Méltányos jogorvoslat. Ön ezennel elfogadja, hogy a Zen Stúdiót helyrehozhatatlan kár érné, amennyiben jelen Szerződés feltételei nem kerülnének kifejezetten érvényesítésre, és ezért Ön elfogadja, hogy kötelezvény, egyéb tanúsítvány, vagy a kárösszeget igazoló bizonyíték nélkül is megfelelő, méltányos jogorvoslatra vagyunk jogosultak jelen Szerződés megsértése tekintetében, az esetlegesen a vonatkozó törvények szerint a rendelkezésünkre álló egyéb jogorvoslatok mellett. Továbbá Ön elfogadja, hogy jelen Szerződés megsértése miatt az Ön kizárólag, ha egyáltalán, pénzbeli kártérítésre jogosult. Ön ezennel minden egyéb jogáról lemond, és minden olyan jogot felad, amely révén korlátozó vagy méltányos kártérítésben részesülhet jelen Szerződés alapján.
  10. A Szerződés teljessége. Jelen Szerződés, beleértve a kifejezetten hivatkozott dokumentumokat is, az Ön és a Zen Stúdió között létrejött, a Szolgáltatásra vonatkozó megállapodás egészét alkotja, és az Ön és a Zen Stúdió közötti, a Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi korábbi vagy egyidejű kommunikációt, legyen az elektronikus, szóbeli vagy írásbeli, felülír.
  11. Alkalmasság. Ön megerősíti, hogy életkora eléri a Szolgáltatásokra vonatkozóan megállapított valamennyi életkori határt és korlátozást, valamint teljes jogképességgel bír jelen végfelhasználói licencszerződés feltételeinek, kötelezettségeinek, nyilatkozatainak és felelősségeinek vállalására, és jelen végfelhasználói licencszerződés megkötésére. Jelen végfelhasználói licencszerződés elfogadásával Ön ezennel nyilatkozik arról és szavatol azért, hogy ezen alkalmassági követelményeknek megfelel.

A Szolgáltatásokra vonatkozó bármely életkori határ és korlátozás, illetve a Fiókra vonatkozó követelmények függvényében a Szolgáltatások a 13. életévüket betöltött vagy annál idősebb egyének számára érhetők el. Amennyiben Ön már betöltötte a 13. életévét, de a 18. életévét még nem, szülőjével vagy gondviselőjével együtt tanulmányoznia kell jelen végfelhasználói licencszerződést és az Adatvédelmi szabályzatot. A szülők/gondviselők egyetemleges felelősséggel tartoznak a 18. életévüket még be nem töltött gyermekeik valamennyi cselekedetéért (beleértve a virtuális árukat érintő vásárlásaikat és kifizetéseiket) és mulasztásáért a Szolgáltatások használata során. A Zen Stúdió azt javasolja, hogy a szülők és gondviselők ismerjék meg a gyermekük számára biztosított eszközön elérhető szülői ellenőrzési lehetőségeket, és kísérjék el a 13. életévüket még be nem töltött gyermeküket online.

 1. Harmadik fél kedvezményezettek kizárása. Jelen végfelhasználói licencszerződés kizárólag a felek érdekét szolgálja, és kizárólag a felek által érvényesíthető, és nem célja, hogy bármely jogot vagy hasznot harmadik félre ráruházzon vagy harmadik fél irányában bármilyen kötelezettséget keletkeztessen.
 2. Az Egyesült Államok kormánya által korlátozott jogok. Amennyiben Ön kormányzati végfelhasználó, ez a rendelkezés Önre vonatkozik. A jelen licenchez kapcsolódóan nyújtott Szolgáltatások kifejlesztése kizárólag magánkiadások felhasználásával történt, a FAR (szövetségi beszerzési szabályzat) 2.101. pontjában, a DFARS (védelmi minisztérium szövetségi beszerzési szabályzatának melléklete) 252.227-7014(a)(1) pontjában és a DFARS 252.227-7015. pontjában (vagy ezekkel egyenértékű vagy későbbi ügynökségi szabályozásban) meghatározottak szerint, és ezeket „kereskedelmi tételként”, „kereskedelmi számítógépes alkalmazásként” és/vagy „kereskedelmi számítógépes alkalmazás dokumentációjaként” nyújtjuk. A DFARS 227.7202. pontjával és a FAR 12.212. pontjával összhangban, és az Egyesült Államok szövetségi törvényei által megkövetelt mértékben, a FAR 52.227-19. pontjában (vagy azzal egyenértékű vagy azt követő ügynökségi szabályozásban) meghatározott minimálisan korlátozott jogokat, azoknak az Egyesült Államok kormánya által vagy részére történő bármely felhasználását, módosítását, többszörözését, kiadását, előadását, megjelenítését, közzétételét vagy terjesztését kizárólag jelen licenc szabályozza, és az a jelen licencben kifejezetten engedélyezett mértéken túl tilos.
 3. Megmaradó jogok és kötelezettségek. Jelen végfelhasználói licencszerződés azon pontjai, amelyek a tartalmuk szerint jelen végfelhasználói licencszerződés megszűnése után alkalmazandók, jelen végfelhasználói licencszerződés megszűnése vagy felmondása után is hatályban maradnak.
 4. Értesítések. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Zen Stúdió a Szolgáltatásokkal kapcsolatban értesítéseket vagy a törvény által előírtaknak megfelelően tájékoztatást küldjön Önnek e-mailben az Ön által megadott bármely címre, amennyiben azt a Szolgáltatások igénybevételéhez meg kellett adnia. Az Önnek küldött értesítések kézbesítettnek és átvettnek tekintendők az e-mail elküldése időpontjában. Amennyiben nem járul hozzá az elektronikus értesítések fogadásához, hagyjon fel a Szolgáltatások használatával. Azon Szolgáltatások tekintetében, amelyeknél nem kellett megadnia az e-mail-címét, az értesítések és tájékoztatások közzététele jelen végfelhasználói licencszerződés frissítésével történik meg.
 5. Irányadó nyelv. Jelen Szerződés angol nyelven készült. Minden egyéb nyelven készített fordítás kizárólag kényelmi célokat szolgál. Amennyiben az eredeti angol nyelvű szövegek és azok bármely nyelvű fordítása között eltérés vagy ellentmondás tapasztalható, az adott eset függvényében, az eredeti angol nyelvű változat a mérvadó.